Ścieżki

Oprócz przedmiotów obowiązkowych student realizuje w trakcie trwania studiów również pulę przedmiotów fakultatywnych. Dużą część z nich stanowią przedmioty ścieżkowe. Jakie ścieżki proponujemy oraz co należy wziąć pod uwagę dokonując wyboru?

Student wybiera jedną z dwóch ścieżek: ogólnojudaistyczną lub edukatorską. Wybór następuje po drugim semestrze studiów na podstawie pisemnej deklaracji studenta i obowiązuje na cały czas trwania studiów. Decyzji dotyczącej ścieżki nie można później zmienić. Student musi zrealizować wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki (nie może zaliczyć części przedmiotów z jednej ścieżki, a części z drugiej). Wybór ścieżki nie determinuje wyboru seminarium licencjackiego.

Uwaga! Uruchomienie ścieżki w danym roku akademickim jest uzależnione od zapisu odpowiedniej liczby chętnych w celu utworzenia grupy odpowiadającej regulacjom wydziałowym o liczebności grup. W przypadku braku odpowiedniej liczby osób Kierownik Katedry może zadecydować o prowadzeniu tylko jednej ścieżki (wybranej przez większość studentów) dla danego rocznika.

Ścieżka ogólnojudaistyczna przeznaczona jest dla osób szeroko zainteresowanych kulturą, historią i językami Żydów. W ramach tej ścieżki studenci będą uczestniczyć w zajęciach poświęconych literaturze nowohebrajskiej i nowoczesnej literaturze jidysz, sztuce, muzyce, filmowi i teatrowi żydowskiemu, mistyce żydowskiej, a także w translatoriach językowych i zajęciach z hebrajskiego biblijnego.

Ścieżka edukatorska jest skierowana do osób zainteresowanych działalnością edukatorską w zakresie problematyki żydowskiej i dialogu międzykulturowego. Ścieżka powstała we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W jej ramach student uczestniczy w zajęciach poświęconych tematom m.in. ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce i na świecie, animacji społeczno-kulturalnej, działalności organizacji pozarządowych, edukacji antydyskryminacyjnej, uczy się również, jak realizować projekty kulturalne dotyczące kultury żydowskiej.


WYKAZ PRZEDMIOTÓW ŚCIEŻKOWYCH


Przedmioty ścieżki ogólnojudaistycznej zaznaczone są kolorem zielonym, a ścieżki edukatorskiej – niebieskim.

 • teatr i film żydowski / szkolne i pozaszkolne nauczanie o historii i kulturze Żydów
 • literatura nowohebrajska / ochrona, upowszechnianie żydowskiego dziedzictwa w Polsce i na świecie
 • objazd – szlakiem historii i kultury Żydów w Polsce / objazd – zabytki żydowskie w praktyce edukatorskiej
 • język hebrajski biblijny 1/ edukacja antydyskryminacyjna
 • translatorium hebrajskie / nauczanie języka hebrajskiego
 • Żydzi i sztuki plastyczne / Żydzi w kulturze polskiej
 • muzyka żydowska / wprowadzenie do animacji społ.-kult.
 • język hebrajski biblijny 2 / edukacja wobec problemu Zagłady, pamięci i postpamięci
 • translatorium jidysz / żydowskie języki, literatura i dokumenty w projektach edukacyjnych
 • mistyka / animacja społeczno-kulturalna
 • nowoczesna literatura jidysz / literatura sefardyjska