Mikołaj Wojciechowski

– absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego badania skupiają się na historii Żydów w okresie staropolskim (XVI–XVIII wiek), w tym organizacji i samorządzie dawnych gmin żydowskich, funkcjonowaniu istniejących bractw żydowskich oraz relacji między nimi. Interesuje się również paleografią i kodykologią hebrajskich rękopisów z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych. W roku akademickim 2018/2019, w ramach zagranicznego stypendium naukowego, ufundowanego przez Katedrę Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, przebywał na Uniwersytecie w Tel Awiwie. W tym samym roku uzyskał stypendium Hebrew Manuscript Studies University of Oxford i wziął udział w letnich warsztatach poświęconych paleografii i kodykologii hebrajskich rękopisów Hebrew Manuscript Studies: Paleography, Codicology and Art History at Bodleian Library. Pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego przygotowuje dysertację Żydowskie bractwa dobroczynności na terenie dawnej Rzeczypospolitej od początku XVIII do pierwszej połowy XIX wieku. Przemiany społeczne, polityczne i kulturowe.

mikoajwojciechowski[at]gmail.com