Dyplomowanie

ZASADY ORGANIZACJI SEMINARIÓW MAGISTERSKICH, PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ORAZ WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW NA STUDIACH II STOPNIA W KATEDRZE JUDAISTYKI IM. TADEUSZA TAUBEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ KATEDRY W DNIU 28. STYCZNIA 2022 R.

Niniejsze zasady oparte są na postanowieniach zawartych w Regulaminie Studiów w UWr, uchwałach Rady Wydziału Filologicznego, zarządzeniach Rektora UWr i komunikatach Dziekana Wydziału Filologicznego, określających sposób organizacji seminariów licencjackich, wymogi stawiane pracom magisterskim oraz metody przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach II stopnia.

 • Organizacja i przebieg seminariów
   1. Prowadzone w Katedrze Judaistyki seminaria magisterskie obejmują następujące zakresy problemowe:
    • hebrajski: język, historia i kultura
    • jidysz: język, historia i kultura.
   2. Seminarium magisterskie trwa przez wszystkie cztery semestry studiów magisterskich i jest prowadzone przez tę samą osobę.
   3. Zapisy na seminaria magisterskie: miejsca w grupach są oferowane do wyczerpania ustalonych limitów, przy czym o kolejności przypisania studentów do danego seminarium decyduje promotor na podstawie ranking średniej ze studiów licencjackich. Zmiana grupy seminaryjnej możliwa jest tylko za zgodą promotorów w ramach limitu wolnych miejsc, oraz po złożeniu do Prodziekana ds. studenckich podania zaopiniowanego wcześniej przez zastępcę kierownika ds. dydaktycznych Katedry. Ew. sprawy sporne w kwestii wyboru i zapisów na seminaria rozstrzyga Kierownik Katedry Judaistyki.
   4. Ramy tematyczne seminarium określa prowadzący, a tematy rozpraw magisterskich są uzgadniane z uczestnikami zajęć. W razie rozbieżności prowadzący wskazuje temat.
   5. Ustalony temat rozpraw jest zatwierdzany przez Radę Katedry najpóźniej dwa semestry przed planowanym końcem studiów. Temat zatwierdzony przez Radę Katedry może zostać zmieniony, ale tylko w wypadku, gdy jego realizacja okazuje się niemożliwa z powodów niezależnych od magistranta.
   6. Studenci przebywający w którymkolwiek z semestrów poza uczelnią w ramach programu Erasmus+ zaliczają seminarium magisterskie jako różnicę programową w porozumieniu z prowadzącym seminarium.
   7. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na objęcie studenta opieką naukową w zakresie jego pracy magisterskiej przez samodzielnego pracownika naukowego nieprowadzącego seminarium magisterskiego, o ile ten się na to zgodzi.
 • Wymogi stawiane rozprawom magisterskim
   1. Praca magisterska jest samodzielną pracą o charakterze naukowym, której wymogi merytoryczne określone są w punkcie 11 Uchwały nr 118/2021 Rady Wydziału Filologicznego.
   2. Rozprawy magisterskie powstające w Katedrze Judaistyki są pisane w języku polskim, angielskim, hebrajskim lub jidysz i powinny spełniać:
    • normy językowej i stylistycznej poprawności,
    • standardowe wymogi redakcyjne i formalne stawiane pracom naukowym (szczegółowy spis treści, przypisy, zestawienie wykorzystanej literatury itp.),
    • obowiązujące w tekstach naukowych zasady referowania i przytaczania cudzych poglądów.
   3. Praca powinna zawierać:
    • stronę tytułową w języku polskim (strona 1, nienumerowana), wzór tu,
    • stronę tytułową w języku angielskim (strona 2, nienumerowana) wzór tu,
    • część ze streszczeniem pracy w języku polskim (do 4 tysięcy znaków ze spacjami) oraz słowami kluczami (do 1 tysiąca znaków ze spacjami) (strona/strony bez numeracji),
    • część ze streszczeniem pracy w języku angielskim (do 4 tysięcy znaków ze spacjami) oraz słowami kluczami w języku angielskim (do 1 tysiąca znaków ze spacjami) (strona/strony bez numeracji),
    • część ze streszczeniem pracy w języku hebrajskim lub jidysz (do 4 tysięcy znaków ze spacjami) oraz słowami kluczami w języku hebrajskim lub jidysz (do 1 tysiąca znaków ze spacjami, strona/strony bez numeracji),
    • spis treści (od kolejnej strony, numerowanej, np. s. 5),
    • zasadniczą treść pracy,
    • zestawienie bibliografii,
    • spis ilustracji (jeżeli wymaga tego charakter pracy),
    • indeks (fakultatywnie po uzgodnieniu z prowadzącym),
    • aneksy (fakultatywnie; nieliczone do ww. liczby znaków).
   4. Objętość pracy powinna wynosić około 110–140 tysięcy znaków (liczonych ze spacjami). Do objętości wlicza się zasadniczą część pracy wraz z bibliografią; nie wlicza się natomiast streszczeń i słów kluczowych, a także ew. aneksów.
   5. W drukowanej wersji pracy powinno znaleźć się oświadczenie autora/autorki, dotyczące praw autorskich. Oświadczenie to należy zamieścić na końcu pracy i zbindować z całością. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie: http://www.wfil.uni.wroc.pl/wzory–podan (dokument nr 19).
   6. Przewidywana do obrony praca magisterska musi zostać zgłoszona w systemie Archiwum Prac Dyplomowych 5 tygodni przed planowaną obroną. Wszystkie kwestie związane z archiwizowaniem prac dyplomowych określa Komunikat nr 3/2021 Dziekana Wydziału Filologicznego UWr z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
   7. Inne kwestie związane z wymogami stawianymi rozprawom magisterskim są przedmiotem uzgodnień między prowadzącym seminarium a magistrantami.
   8. Skrótowy podręcznik dyplomanta dostępny TU.
 • Zaliczenie seminarium magisterskiego

Student uczestniczący w seminarium otrzymuje zaliczenie I roku na podstawie przedstawionego i pozytywnie ocenionego przez promotora fragmentu rozprawy (bądź innej związanej z nią tematycznie pracy pisemnej). Zaliczenie seminarium na II roku studiów następuje po przedstawieniu roboczej wersji rozprawy magisterskiej i jej zaaprobowaniu przez promotora.

 • Egzamin magisterski (dyplomowy)
   1. Egzamin magisterski ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności absolwenta studiów II stopnia. Egzamin nie obejmuje treści wszystkich przedmiotów z całego okresu studiów i nie sprawdza realizacji poszczególnych efektów kształcenia.
   2. Egzaminy magisterskie odbywają się w sesji letniej i w sesji poprawkowej w terminach podanych do wiadomości do 15 czerwca danego roku akademickiego lub, w uzasadnionych wypadkach, w innym terminie uzgodnionym z promotorem i przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej oraz z recenzentem.
   3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie pracy w systemie APD zgodnie z obowiązującym na Wydziale Filologicznym harmonogramem. Warunkiem zarejestrowania pracy w systemie APD jest jej akceptacja przez promotora.
   4. Do egzaminu student przygotowuje się z jednego z dwóch zakresów odpowiadających ramom tematycznym jego grupy seminaryjnej:
   5. Zakres. HEBRAJSKI – JĘZYK, HISTORIA I KULTURA
      1. Główne metody badań humanistycznych we współczesnej judaistyce.
      2. Grupy diaspory żydowskiej i ich języki.
      3. Główne trendy współczesnej translatoryki i jej praktyki w przekładach z języka hebrajskiego.
      4. Główne źródła hebrajskie do dziejów Żydów
      5. Główne trendy, postaci i dzieła we współczesnej kulturze Izraela.
      6. Kultura sefardyjska – hebrajski a ladino.
   6. Zakres JIDYSZ– JĘZYK, HISTORIA I KULTURA
     1. Główne trendy w badaniach nad literaturą i kulturą jidysz.
     2. Główne trendy współczesnej translatoryki i jej praktyki w przekładach z języka jidysz.
     3. Prasa jidysz –historycznie i współcześnie.
     4. Specyfika modernizmu i awangardy jidysz.
     5. Obszary badawcze studiów żydowskich a źródła jidyszowe.
     6. Wzajemne wpływy polsko-jidyszowe w dziedzinie językowej.
   7. Skład komisji magisterskiej podawany jest do wiadomości studentów najpóźniej 5 tygodni przed planowanym egzaminem. W skład komisji wchodzi promotor, recenzent i przewodniczący komisji, a w określonych przypadkach także egzaminator. Komisji przewodniczy nauczyciel akademicki będący samodzielnym pracownikiem naukowym (doktor habilitowany lub profesor).
   8. Egzamin ma formę ustną i składa się z trzech pytań: pierwsze pytanie odnosi się do pracy magisterskiej, a pozostałe dwa dotyczą wybranego zakresu tematycznego. Końcową ocenę pozytywną z egzaminu student uzyskuje pod warunkiem otrzymania pozytywnych ocen cząstkowych za odpowiedzi na wszystkie trzy pytania.
 • Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów dziennych II stopnia na kierunku filologia, specjalność judaistyka oraz otrzymania dyplomu magistra jest:

   • uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
   • uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy dyplomowej,
   • złożenie ustnego egzaminu dyplomowego i uzyskanie pozytywnej oceny.
 • Kwestie sporne

Wszelkie kwestie sporne między promotorem oraz komisją egzaminacyjną z jednej strony a magistrantem z drugiej są rozstrzygane na podstawie postanowień Regulaminu studiów Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Tematy prac magisterskich

Tematy prac magisterskich 2022/23

Tematy prac magisterskich 2021/22

Obrony Prac Dyplomowych w roku akademickim 2021/2022