Dagmara Budzioch

– wpółpracownik. Dzięki stypendium doktorskiemu ufundowanemu przez KGHM Polska Miedź S.A. w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 dr Budzioch będzie w Katedrze Judaistyki realizować projekt poświęcony XIII-wiecznemu rękopisowi z dawnej kolekcji Leona Vita Saravala przechowywanemu w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2013 roku ukończyła studia doktoranckie w ramach porozumienia en cotutelle między Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a École Pratique des Hautes Études (EPHE, Sorbonne) w Paryżu. Jej rozprawa doktorska w 2014 roku otrzymała I nagrodę w kategorii prac doktorskich w VI konkursie im. Majera Bałabana organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2014–2017 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła staż podoktorski (konkurs FUGA Narodowego Centrum Nauki). Kolejny projekt badawczy, będący częścią projektu ‘‘Jewish Cultures across Mediterranean Europe”, zrealizowała w latach 2018/2019 w Centro de Ciencias Humanas y Sociales – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CCHS–CSIC) w Madrycie. Stypendystka Rządu Francuskiego (Bourse du Gouvernement Français – BGF; 2010–2012), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (2010, 2012), a także Rothschild Foundation Hanadiv Europe (Doctoral Fellowship, Grant for Language Studies, Small Grant for Research Purposes zrealizowane w latach 2010–2011). W chwili obecnej w ramach stypendium KGHM Polska Miedź realizuje projekt poświęcony XIII-wiecznemu rękopisowi z dawnej kolekcji Saravala.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się na szeroko pojmowanej historii książki żydowskiej, w tym relacji między książką rękopiśmiennej a drukowaną, dekorowanych rękopisów hebrajskich (ze szczególnym uwzględnieniem zwojów Estery), sztuki żydowskiej oraz historii pisma hebrajskiego. Wyniki prac badawczych z ostatnich lat zebrała w książce Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku. Zarys problematyki (tom 1) oraz Reprodukcje (tom 2), która ukazała się w 2019 roku. Efekty badań prezentowała także na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach i kongresach, m.in.

d.budzioch[at]gmail.com

Referaty

  • European Influences on the Decoration of Esther Scrolls na 11th Congress of the European Association for Jewish studies w Krakowie w 2018 roku.
  • Decorated Esther Scrolls across Disciplines w British Association for Jewish Studies Annual Conference w Durham w 2018 roku
  • Depictions of the Scene of Hanging of Haman in the Illustrated Esther Scrolls 17th World Congress of Jewish Studies w Jerozolimie w 2017 roku
  • Two Engraved Amulets against Lilith (Nitra 1832, Wroclaw 1839) – Their Description and Comparison R4th Annual International Conference on Jewish Studies w Moskwie w 2017 roku.

Artykuły (wybór)

  • Midrashic Tales in Seventeenth and Eighteenth-century Illustrated Esther Scrolls, Kwartalnik Historii Żydów” 3 (2017), s. 405‒422.
  • Women Scribes and their Role in the Creation of the Jewish Manuscripts, [w:] Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów, red. Anna Obara-Pawłowska, Anna Miączewska, Dariusz Wróbel, Lublin 2017, s. 261–271.
  • The manuscript of Moreh Nevuchim from the collection of the National Museum in Krakow [współautor: Maciej Tomal], „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa” 6 (2013), s. 151–163.

Oprócz tego opracowała kilka not katalogowych włączonych do katalogu Judaika w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Rzemiosło artystyczne, druki i rękopisy, monety i medale, varia (Kraków 2018), a w latach 2016–2017 (wraz z Sharon Liberman Mintz) przygotowała opisy 64 zwojów Estery ze zbiorów Klau Library, Hebrew Union College w Cincinnati (katalog dostępny na stronie biblioteki). Tematykę dekorowanych zwojów Estery prezentowała również słuchaczom Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego w Warszawie (2016) oraz w ramach zespołu badań nad duchowością żydowską na seminarium zorganizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny (2015, 2016). W latach 2011–2013 była jednym z wykonawców międzynarodowego projektu „Books within Books”, w ramach którego opracowała opisy ponad 70 fragmentów średniowiecznych rękopisów hebrajskich włączonych do łacińskich woluminów głównych ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Ponadto wielokrotnie prowadziła warsztaty kaligrafii hebrajskiej (m.in. w Krakowie, Lublinie, Malborku i Madrycie).