Regulamin

REGULAMIN KATEDRY JUDAISTYKI IM. T. TAUBEGO
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

I. Katedra

§ 1
  1. Katedra Judaistyki im. T. Taubego, zwana dalej Katedrą, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej: Statut), innych uregulowań wewnętrznych oraz niniejszego Regulaminu.
  2. Katedra jest jednostką organizacyjną Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanego dalej Wydziałem.
  3. Zadaniem Katedry jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadr naukowych w obszarze studiów żydowskich.

II. Kierownik Katedry

§ 2
  1. Katedrą kieruje Kierownik Katedry (zwany dalej Kierownikiem) powoływany przez Rektora, na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału, na okres kadencji Rektora.
  2. Kandydata na Kierownika przedstawia Dziekanowi Rada Katedry, po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w § 3.
  3. W Katedrze mogą być powoływani zastępcy Kierownika na okres kadencji Rektora. O liczbie zastępców Kierownika, nie większej niż dwóch, decyduje Dziekan na wniosek Kierownika.
  4. Rektor powołuje i odwołuje zastępców Kierownika na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału.
  5. Zadania zastępców Kierownika określa Kierownik.
§ 3

Zasady przeprowadzenia konsultacji w sprawie proponowania kandydata na Kierownika:

  1. Rada Katedry powołuje co najmniej trzyosobowy Zespół do przeprowadzenia konsultacji, w którego skład wchodzi jeden przedstawiciel pracowników administracji lub biblioteki;
  2. Zespół ustala listę osób, spełniających warunki statutowe do pełnienia funkcji Kierownika, i uzyskuje ich zgodę; powstałą w ten sposób listę wpisuje się na karcie wyborczej;
  3. W głosowaniu tajnym Rada wyłania z nazwisk na karcie wyborczej kandydata; kandydatem zostaje osoba, która uzyska bezwzględną większość głosów wszystkich uprawnionych do głosowania członków Rady; jeśli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, głosowanie może być dwukrotnie powtórzone; procedurę tę można przeprowadzić również środkami komunikacji elektronicznej zapewniającymi tajność głosowania.
  4. Wyłonionego w ten sposób kandydata Rada Katedry proponuje Dziekanowi.
§ 4

Zadania Kierownika określa Statut. Kierownik w szczególności:

  1. jako przełożony wszystkich pracowników Katedry w zakresie swoich kompetencji kieruje polityką kadrową Katedry, występując z wnioskami w sprawie zatrudniania pracowników, urlopowania, awansowania, nagradzania i karania; dba o podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników Katedry;
  2. organizuje i nadzoruje działalność naukową w Katedrze, w tym stwarza warunki do pozyskiwania przez pracowników środków finansowych na badania naukowe;
  3. organizuje, koordynuje i nadzoruje działalność dydaktyczną w Katedrze, uwzględniając zasady systemu zapewniania jakości kształcenia;
  4. zarządza mieniem i dysponuje środkami finansowymi Katedry w zakresie swoich kompetencji;
  5. sprawuje kontrolę zarządczą w Katedrze;
  6. występuje do właściwych organów Uniwersytetu z wnioskami we wszystkich innych sprawach dotyczących Katedry;
  7. wyznacza zakres działania (zadania) i kompetencje swoich zastępców.

III. Rada Katedry

§ 5
  1. W skład Rady Katedry, zwanej dalej Radą, wchodzą wszystkie osoby pełnoetatowo zatrudnione w Katedrze.
  2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel studentów oraz przedstawiciel doktorantów. Przedstawiciela studentów wyłaniają starości lat z własnego grona. Przedstawiciela doktorantów delegują ze swojego grona wszyscy doktoranci Katedry Judaistyki.
  3. W posiedzeniach Rady, po złożeniu stosownego wniosku przez związek zawodowy, którego członkowie są zatrudnieni w Katedrze, może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel tego związku zawodowego.
  4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby, które przed przejściem na emeryturę były zatrudnione w Katedrze na stanowisku profesora.
  5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez Kierownika.
§6
  1. Kierownik zwołuje posiedzenia Rady co najmniej dwa razy w ciągu semestru z inicjatywy własnej lub co najmniej 3 członków Rady; obrady można przeprowadzić również środkami komunikacji elektronicznej. Przy głosowaniach w sprawach osobowych dopuszcza się tylko takie oprogramowanie, które zapewnia tajność głosowania.
  2. O terminie i miejscu posiedzenia Rady przewodniczący zawiadamia drogą mailową członków Rady oraz osoby, o których mowa w § 5 ust. 2-4, nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia. Do zawiadomienia dołączane mogą być projekt porządku obrad oraz inne dokumenty.
  3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych zwołanie posiedzenia może nastąpić w terminie dostosowanym do okoliczności.
§7
  1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Kierownik, a w razie jego nieobecności – wyznaczony przez niego zastępca.
  2. Posiedzeniom Rady, której przedmiotem obrad jest wyrażenie opinii w sprawie wniosku o odwołanie Kierownika przewodniczy wybrany doraźnie członek Rady posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
  3. Rada obraduje na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy składu; obrady można przeprowadzić również środkami komunikacji elektronicznej z zapewnieniem tajności głosowania.
  4. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów lub przez aklamację, jeżeli Ustawa lub Statut nie stanowi inaczej; procedurę tę można przeprowadzić również środkami komunikacji elektronicznej. W sprawach pilnych możliwe jest przeprowadzenie jawnego głosowania drogą elektroniczną bez zwoływania posiedzenia Rady.
  5. W sprawach osobowych Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym; procedurę tę można przeprowadzić również środkami komunikacji elektronicznej zapewniającymi tajność głosowania. Na wniosek członka Rady ten tryb głosowania może być wprowadzony w innych sprawach.
  6. Członkowie Rady uczestniczą w jej posiedzeniach osobiście (w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) i tylko oni biorą udział w głosowaniu (procedurę tę można przeprowadzić również środkami komunikacji elektronicznej zapewniającymi tajność głosowania).
  7. Dla przeprowadzania głosowań powoływana jest komisja skrutacyjna w składzie co najmniej dwuosobowym.
  8. Posiedzenia Rady są protokołowane. Osobę protokolanta proponuje Kierownik. Cyfrowe wersje protokołów, wraz z pozostałą dokumentacją, są przechowywane w elektronicznych zasobach Katedry.
§8
  1. Rada czuwa nad poziomem i rozwojem prowadzonych w Katedrze badań i dydaktyki oraz nad rozwojem kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej.
  2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  1) opiniowanie zamierzeń dotyczących kierunków badań naukowych prowadzonych w Katedrze z uwzględnieniem strategii rozwoju naukowego Katedry;
  2) opiniowanie wniosków w sprawach pracowniczych, w szczególności dotyczących zatrudnienia, awansów, nagród, odznaczeń, zwolnień, urlopów naukowych i szkoleniowych;
  3) inicjowanie i opiniowanie zmian dotyczących struktury Katedry;
  4) inicjowanie i opiniowanie zmian programów studiów, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez Zespół ds. Jakości Kształcenia;
  6) opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych Katedry;
  7) opiniowanie sposobu wykorzystania środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Katedry, w tym wydatków związanych z wydawaniem prac naukowych pracowników Katedry;
  8) wyrażania opinii w innych sprawach dotyczących działalności Katedry, w szczególności:
  a) proponowania osób do pełnienia funkcji Kierownika,
  b) opiniowanie wniosków o odwołanie Kierownika i jego zastępców.
  2. Rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły i komisje oraz określać ich zadania. W skład zespołów i komisji mogą wchodzić, oprócz członków Rady, inni pracownicy Katedry.

IV. Jednostki organizacyjne

§9
  1. W Katedrze mogą funkcjonować pracownie naukowe i dydaktyczne, które organizują i prowadzą działalność naukową/dydaktyczną. Pracownią kieruje Kierownik pracowni, podlegający Kierownikowi Katedry.
  2. W Katedrze działa biblioteka, będąca częścią składową uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego. Działanie Biblioteki Katedry reguluje Dział VII Statutu.

V. Postanowienia końcowe

§10
  1. Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora.