Karolina Koprowska

– asystentka w Katedrze Judaistyki i doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magisterium ukończyła na filologii polskiej i judaistyce w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Uczestniczyła w licznych kursach języka i kultury jidysz, m.in. w Międzynarodowym Letnim Seminarium Języka i Kultury Jidysz zorganizowanym przez Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, The Uriel Weinreich Program in Yiddish Language, Literature, and Culture (YIVO Institute for Jewish Research), The Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program (Tel Aviv University).

Laureatka nagród w konkursach prac magisterskich: II miejsce w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego, II miejsce w konkursie im. Czesława Zgorzelskiego, II miejsce oraz wyróżnienie w konkursie im. Majera Bałabana, a także I miejsce w konkursie o „Nagrodę Schenkera”. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku.

Od 2016 roku kierowniczka projektu badawczego „Miejsce urodzenia jako kategoria badań kulturowych. Migracje – tożsamość – pamięć” w ramach programu Diamentowy Grant.

Członkini Kolektywu Kuratorskiego działającego przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Od 2017 roku redaktorka naczelna czasopisma naukowego antropologów literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego „Polisemia”.

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych problemów: doświadczenia Zagłady na prowincji i relacji żydowsko-polskich (chłopskich), statusu polskiego świadka/postronnego Zagłady oraz sposobów konceptualizacji miejsca urodzenia we współczesnej literaturze polskiej i żydowskiej; a także wokół różnych kierunków badawczych nowej humanistyki, m.in. zwrotu afektywnego, geopoetyki, badań nad pamięcią oraz art based research.

kar.koprowska[at]gmail.com

MONOGRAFIE I KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ

 • Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków, Kraków 2018.
 • jak burgund pod światło… szkice o Zuzannie Ginczance, red. Karolina Koprowska, Sylwia Papier, Roma Sendyka, Kraków 2018.
 • Kazimierz Tytko, Dziennik z lat 1940–1943, oprac. Karolina Koprowska, Mirosław Skrzypczyk, Lelów 2018.
 • Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść, red. Dominika Kardaś, Karolina Koprowska, Małgorzata Sury, Zofia Ulańska, Kraków 2016.
 • Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna, red. Karolina Koprowska, Mirosław Skrzypczyk, Anna Wieczorek, Szczekociny 2014.

ARTYKUŁY (wybór)

 • Collage as an Act of Profanation? On the Works of Ewa Kuryluk, „Wielogłos” 2018, Special Issue English Version, s. 25–37.
 • Rytmy melancholii. Artystyczny dialog Henryka Morela i Federica Garcii Lorki, [w:] Henryk Morel. Oscylacje, red. Anna Maria Leśniewska, Łukasz Musielak, Szczecin 2018, s. 101–125.
 • Okolica: wymiary postronności na wsi, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 347–360.
 • „Biada ci, narodzie-morderco!” Zemsta w utworze „Wej dir” Jicchoka Kacenelsona, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3, s. 298–310.
 • Tożsamościowe roz-poznania. Doświadczenia Zagłady na wsi, „Teksty Drugie” 2017, nr 6, s. 250–264.
 • >„Czego jeszcze tu szukam w tym miasteczku?” Powrót do miejsca urodzenia w tużpowojennej literaturze jidysz, [w:] Sam początek. Lata 1944–1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska, Warszawa 2017, s. 263–279.
 • Doświadczenia zapisane w rzeczach. O kilku wierszach Władysława Szlengla, „Ruch Literacki” 2016, nr 3, s. 327–341.
 • Krajobrazy pamięci. O poezji Henryka Grynberga, „Teksty Drugie”, 2016, nr 4, s. 282–301.
 • Pamięć wsi. O „Miejscu urodzenia” Pawła Łozińskiego, [w:] Wieś: miejsce, doświadczenie, opowieść, red. Dominika Kardaś, Karolina Koprowska, Małgorzata Sury, Zofia Ulańska, Kraków 2016, s. 57–75.
 • Pamięć – trauma – opowieść. O do-świadczeniu ocalałego z Zagłady, w: Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć, red. Mirosław Skrzypczyk, Lelów 2016, s. 175–190.
 • Historia mówiona a afektywny krajobraz pamięci, [w:] Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. Ryszard Nycz, Anna Łebkowska, Agnieszka Dauksza, Warszawa 2015, s. 99–112.
 • „Tuwim w spódnicy”? Poetyka Skamandra w twórczości Zuzanny Ginczanki, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne” 2014, nr specjalny 5, s. 79–89.
 • Pycha Zuzanny Ginczanki – doświadczenia dojrzewania, „Konteksty Kultury” 2014, nr 1, s. 33–45.
 • Podmiotowość wobec doświadczenia granicznego w świadectwach ocalałych muzułmanów, „Wielogłos” 2013, nr 3, s. 1–16.

RECENZJE

 • A może to ciągle trwa? [rec.: Agnieszka Dauksza, Klub Auschwitz i inne kluby: rwane opowieści przeżywców], „Znak” 2017, nr 2 (741), s. 106–107], http://www.miesiecznik.znak.com.pl/a-moze-to-ciagle-trwa/
 • Peryferie literatury Zagłady. (O książce Aleksandry Ubertowskiej Holokaust. Auto(tanato)grafie), „Wielogłos” 2015, nr 2, s. 85–95.