Materiały archiwalne

W bibliotece Katedry Judaistyki zdeponowane są dwa zespoły akt:

Dostęp do akt możliwy jest w czytelni Katedry po wcześniejszym ustaleniu terminu z bibliotekarzem.

Wstęp do inwentarza zespołu akt Wojewódzkiego Komitetu Żydów Polskich na Dolny Śląsk

opracował Miłosz Gudra

Dzieje aktotwórcy

Wojewódzki Komitet Żydów Polskich na Dolny Śląsk (WKŻ) utworzono w czerwcu 1945 r. w Rychbachu (ob. Dzierżoniów). Na stanowisko przewodniczącego Komitetu został wybrany Jakub Egit, zaś sekretarzem generalnym obwołano Ignacego Kuczyńskiego. Naczelna rezolucja aktu powstania brzmiała: „przywrócić ocalałą ludność żydowską do życia w ramach państwowości polskiej”. Zadaniem WKŻ było kierowanie całokształtem problemów związanych z osadnictwem ludności żydowskiej, a więc działanie na polu opieki społecznej, pośrednictwa pracy, oświaty, jak również służby zdrowia.

W miarę rozwoju osadnictwa powstawały miejscowe komitety żydowskie, głównie w południowych, najmniej zniszczonych powiatach Dolnego Śląska. W lipcu 1945 r. było ich 7, na początku 1946 r. – 21, a 1 VII 1946 – 43, przy czym tylko 13 powiatowych, oraz 30 miejscowych, mieszczących się w małych miastach i osiedlach.

Struktura organizacyjna WKŻ ulegała częstym zmianom. W lipcu 1945 r. przedstawiała się następująco:

 • Wydział Produktywizacji
 • Wydział Opieki Społecznej
 • Wydział Opieki nad Młodzieżą i Dzieckiem
 • Wydział Kultury i Propagandy
 • Wydział Zdrowia
 • Wydział Ewidencji

Na początku 1946 r. w związku z masowym napływem repatriantów utworzono Wydział Repatriacji i Wydział Emigracji, Referat Ziomkostw, podzielono Wydział Opieki nad Młodzieżą i Dzieckiem na 3 wydziały oraz rozbudowano komórki administracyjno-finansowe.

W kwietniu 1946 r. Komitet przeniósł swoją siedzibę do Wrocławia i odtąd mieścił się na ul. Włodkowica 5. Rozszerzył się też zakres jego działalności. W drugiej połowie 1946 r. struktura organizacyjna WKŻ była najbardziej rozbudowana i została podzielona na następujące wydziały:

 • Wydział Ogólny
 • Wydział Opieki Społecznej
 • Wydział Repatriacji
 • Wydział Produktywizacji
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Opieki nad Dzieckiem
 • Wydział Szkolny
 • Wydział Młodzieżowy
 • Wydział Kultury i Propagandy
 • Wydział Organizacyjno-Kontrolny
 • Wydział Straży Porządkowej
 • Wydział Emigracyjny
 • Wydział Gospodarczy

Od końca 1947 r. w związku z masową repatriacją Żydów do Izraela działalność Wojewódzkiego Komitetu Żydów Polskich na Dolny Śląsk uległa stopniowo zawężeniu. W 1950 r. na fali walki z syjonizmem w żydowskim życiu politycznym i społecznym doszło do ujednolicenia wszystkich żydowskich organizacji oraz komitetów (w tym również WKŻ) i połączenia ich w jedną instytucję, którą było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów (TSKŻ) w Polsce. Już rok wcześniej Jakub Egit został usunięty ze stanowiska przewodniczącego WKŻ. Został oskarżony o budowanie osiedla żydowskiego Na Dolnym Śląsku w duchu nacjonalizmu. Nowym przewodniczącym nowopowstałego TSKŻ został Jakub Wasersztrum.

Dzieje zespołu

Wszystkie dokumenty zostały przekazane przez Wrocławski Oddział TSKŻ przez sekretarza p. Henryka Robaka. Dokumenty są przeznaczone do badań – do celów naukowych.

Metody porządkowania i charakterystyka archiwalna zespołu

W czasie porządkowania zespołu WKŻ starałem się zachować już istniejący układ. Za podstawę układu przyjęto strukturę organizacyjną za rok 1946 (bądź 1947 r.), tzn. z okresu najszerszej działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydów. W obrębie działów nadano aktom układ rzeczowy, ułożony w porządku chronologicznym, zaczynając od najwcześniejsze daty –1945 r. Kancelaria WKŻ była prowadzona systemem dziennikowym. Nie znaleziono śladów wykazu akt. Teczki, w których były spięte dokumenty, były wyprodukowane dla Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników. Ponadto ich stan fizyczny był nienajlepszy, a poprzez posiadanie metalowych elementów, które były pokryte rdzą nastąpiło zniszczenie papieru. Sam stan akt również pozostawiał wiele do życzenia. Spora część pism była sporządzona na przebitce bibułkowej. Stąd też w wielu przypadkach tego typu papier był zniszczony. Dlatego po uprzednim wyprostowaniu (za pomocą żelazka) akt, podklejałem zniszczone miejsca papieru przy użyciu kleju (tzw. klajstra) oraz bibułki. Pozbyłem się również metalowych elementów, tj. spinaczy, zszywek itp. Akta (z których niemałą część stanowią rękopisy, zarówno w języku polskim oraz jidysz) nie były ułożone chronologicznie, nie posiadały także numeracji.

Zawartość zespołu

Akta Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na Dolny Śląsk, pomimo znacznego zdekompletowania (część dokumentacji WKŻ znajduje się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu), stanowią podstawowe źródło do badania dziejów powojennego osadnictwa ludności żydowskiej w latach 1945–1950. Te dokumenty pozwalają bowiem na przeprowadzenie szczegółowych badań nad początkiem żydowskiego powojennego ruchu osiedleńczego na Dolnym Śląsku oraz analizę udziału społeczności żydowskiej w zagospodarowaniu miast dolnośląskich.

Akta Wydziału Ogólnego, gdzie znajdują się zdekompletowane protokoły posiedzeń Zarządu i Prezydium WKŻ oraz niepełne sprawozdania opisowe z działalności Komitetu. Znacznie lepiej są zachowane materiały sprawozdawcze i protokoły posiedzeń komitetów powiatowych i miejscowych. Wśród sprawozdań opisowych można znaleźć sprawozdania statystyczne różnych wydziałów komitetów.

Akta Wydziału Ewidencji i Statystyki zawierają statystykę osiedleńczą oraz wykazy imienne osiedlanych. Znajdują się także akta ziomkostw, czyli imienne zestawienia Żydów według przedwojennych miejsc zamieszkania. Także informacje o tragicznym losie ludności żydowskiej podczas II wojny światowej.

Akta Wydziału Opieki nad Dzieckiem to przede wszystkim dowody rozdziału żywności, odzieży i pieniędzy. Kwoty ogólne funduszów przeznaczonych na pomoc dla ludności żydowskiej można odszukać w aktach Wydziału Finansowego, głównie w bilansach.

W Akta Opieki nad Dzieckiem zgrupowano materiały dotyczące zarówno opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym, jak i młodzieżą szkolną. Ze względu na niekompletność ogólnych materiałów statystycznych zachowano akta podstawowe, grupując je w teczkach poszczególnych komitetów.

Akta Wydziału Produktywizacji pozwalają na odnalezienie podstawowych informacji o zatrudnieniu ludności żydowskiej.

W skład zespołu wchodzą:

 • Protokoły i sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Rychbachu (Dzierżoniowie) (1945)
 • Okólniki wysłane przez Centralny Komitet Żydów Polskich w Warszawie do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Rychbachu (Dzierżoniowie) i Komitetów Okręgowych na Dolnym Śląsku (1945)
 • Okólniki wysłane przez Centralny Komitet Żydów Polskich w Warszawie do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na Dolnym Śląsku (1946)
 • Protokoły i sprawozdania z inspekcji przeprowadzonych przez działaczy Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Komitetach Żydowskich na Dolnym Śląsku (1946)
 • Spisy pracowników Komitetów Żydowskich. Lista pracowników Wojewódzkiego Oddziału Towarzystwa Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie oraz jego pododdziałów (1946)
 • Struktura i skład personalny Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego. Spis spółdzielni na terenie Dolnego Śląska zorganizowanych przez Wojewódzki Komitet Żydowski (1946)
 • Imienny wykaz pracowników Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu (1946)
 • Spis nauczycieli zamieszkałych w Rychbachu (Dzierżoniowie) w maju 1946 r. Preliminarze budżetowe za miesiąc czerwiec z działalności Żydowskiej Szkoły Zawodowej przy Powiatowym Komitecie Żydowskim w Dzierżoniowie (1946)
 • Protokoły i sprawozdania z działalności Komitetu Żydowskiego w Puszczykowie (1946)
 • Rachunki wysłane przez Wydział Opieki Społecznej działający przy Powiatowym Komitecie Żydowskim w Wałbrzychu dotyczące działalności Powiatowej Kliniki Chorób Kobiecych w Wałbrzychu, Państwowego Uzdrowiska w Jarze oraz Lecznicy Spółki Brackiej w Wałbrzychu (1946)
 • Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu za miesiąc sierpień 1946 r. (1946)
 • Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu za miesiąc wrzesień 1946 r. (1946)
 • Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu za miesiąc grudzień 1946 r. (1946–1947)
 • Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu za 1946 r. (1946–1947)
 • Zawiadomienia dotyczące działalności Wydziałów Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu (1946–1947)
 • Sprawozdania opisowe i cyfrowe z działalności Referatu Ziomkostw przy Wojewódzkim Komitecie Żydowskim. Spis miast pochodzenia Żydów wrocławskich przygotowany dla Joint Distribution Committee (1946–1947)
 • Sprawozdania z działalności Referatu Szkolnictwa przy Miejskim Komitecie Żydowskim w Świebodzicach (1946–1947)
 • Korespondencja otrzymana. Protokoły z posiedzeń Miejskiego Komitetu Żydowskiego w Świebodzicach oraz sprawozdania opisowe i cyfrowe z działalności MKŻ w Świebodzicach (1946–1947)
 • Kursy nauczycielskie:Zimowy, grudzień–styczeń 1946/47 r. odbyty we Wrocławiu.Letni, lipiec–sierpień 1947 r. odbyty w Dusznikach Zdroju (1946–1947)
 • Korespondencja wysłana do Powiatowego Komitetu Żydowskiego w Świdnicy oraz Kierownictwa Powszechnej Szkoły Żydowskiej im. Szolema Alejchema w Świdnicy (1946–1947)
 • Korespondencja otrzymana dotycząca działalności Referatu Oświaty i Szkolnictwa Powiatowego Komitetu Żydowskiego w Jeleniej Górze. Sprawozdania miesięczne z działalności Powszechnej Szkoły Żydowskiej oraz Półinternatu (1946–1947)
 • Korespondencja wysłana do Powiatowego Komitetu Żydowskiego w Złotoryi oraz do Komitetu Żydowskiego w Żarach (1946–1947)
 • Sprawozdania z działalności Miejskiego Komitetu Żydowskiego w Bolkowie (1946–1948)
 • Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego Komitetu Żydowskiego w Bolkowie (1946–1947)
 • Spisy imienne pracowników Komitetu Żydowskiego w Ludwikowicach Kłodzkich oraz podległych mu instytucji (1946–1947)
 • Sprawozdania miesięczne Wydziału Ewidencji i Statystyki dotyczące działalności Miejskiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu. Spis zarejestrowanych repatriantów w Miejscowym Komitecie Żydowskim we Wrocławiu (1946–1947)
 • Preliminarze i list płac personelu Gimnazjum przy Wojewódzkim Komitecie Żydowskim oraz Społecznej Żydowskiej Szkoły Średniej we Wrocławiu (1946–1948)
 • Protokoły i sprawozdania z działalności Komitetu Żydowskiego w Dusznikach Zdroju (1946–1948)
 • Korespondencja dotycząca działalności Powszechnej Szkoły Żydowskiej im. Szolema Alejchema we Wrocławiu (1946–1950)
 • Protokół z rewizji przeprowadzonej w sanatorium w Jarze (powiat wałbrzyski) przez rewidenta Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego w Rychbachu (Dzierżoniowie). Pisma wysłane przez Komitet Żydowski w Jarze do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu. Spis pracowników Komitetu Żydowskiego we Frydlancie (Mieroszowie) (1946–1948)
 • Okólniki wydane przez Centralny Komitet Żydów Polskich w Warszawie do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu (1947)
 • Telegramy wysłane do Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu (1947)
 • Korespondencja dotycząca działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu oraz Okręgowych Komitetów Żydowskich na Dolnym Śląsku (1947)
 • Tablice statystyczne za miesiąc kwiecień, maj, październik 1947 r. (1947)
 • Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu za miesiąc wrzesień 1947 r. (1947)
 • Sprawozdania opisowe i cyfrowe z działalności Referatu Oświaty i Szkolnictwa przy Powiatowym Komitecie Żydowskim w Kamiennej Górze (1946–1947)
 • Korespondencja wysłana do Wydziałów Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego we Wrocławiu dotycząca próśb o udzielenie indywidualnej pomocy żywnościowej (1947–1948)
 • Sprawozdania z przerobionego materiału naukowego w I i II okresie roku szkolnego 1947–1948 (1947–1948)
 • Korespondencja otrzymana dotycząca działalności Referatu Oświaty i Wychowania Powiatowego Komitetu Żydowskiego w Ząbkowicach Śląskich oraz korespondencja wysłana do Wydziału Szkolnego Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego przez Powszechną Szkołę przy Powiatowym Komitecie Żydowskim w Ząbkowicach Śląskich (1947–1948)
 • Korespondencja otrzymana dotycząca działalności Powszechnej Szkoły Żydowskiej im. I.L. Pereca oraz Półinternatu im. J. Korczaka w Wałbrzychu (1947–1948)
 • Korespondencja otrzymana dotycząca działalności Społecznej Szkoły Żydowskiej w Strzegomiu (1948–1949)

Wstęp do inwentarza zespołu akt Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Oddział we Wrocławiu

opracował Milosz Gudra

Dzieje aktotwórcy

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce zostało utworzone w 1950 r. w wyniku połączenia Komitetów Żydowskich oraz Żydowskiego Towarzystwa Kultury i Sztuki. Konferencja założycielska odbyła się 29 października 1950 r. w Warszawie i była w istocie pierwszym krajowym zjazdem TSKŻ. Po niej w 34 miastach odbyły się zebrania założycielskie oddziałów terenowych; wzięło w nich udział 20 tys. osób[1]. Konferencja zjednoczeniowa została przeprowadzona według ściśle obowiązujących wzorów życia politycznego. Wśród delegatów przeważającą liczbę stanowili członkowie PZPR, którzy wznosili okrzyki na cześć tow. Stalina i Bieruta[2].

Celem Towarzystwa było „Włączenie ludności żydowskiej do budownictwa socjalistycznego w Polsce i do ogólnej walki narodu polskiego o pokój i budowę socjalizmu, popularyzowanie w środowisku żydowskim potężnej siły światowego obozu pokoju, kierowniczej roli ZSRR i Krajów Demokracji Ludowej w zwycięskiej walce o pokój i postęp i zaspokojenie potrzeb kulturalnych ludności żydowskiej przez krzewienie kultury żydowskiej, w narodowej formie i socjalistycznej treści”[3].

Na czele wrocławskiego oddziału TSKŻ po odwołaniu Jakuba Egita z funkcji przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego stanął Jakub Wasersztrum. W WKŻ był odpowiedzialny za Wydział Propagandy. Od końca 1948 r. aż do początków 1953 r. poza pełnieniem funkcji w środowisku żydowskim był jednocześnie zatrudniony jako instruktor Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wchodził też w skład Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej. W 1953 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie odpowiadał za nadzór nad działalnością agitacyjną i propagandową oraz organizacją szkoleń ideologicznych[4].

Siedziba TSKŻ we Wrocławiu mieści się przy ul. Świdnickiej 28. W 1968 r. (na fali kampanii antysemickiej) Rada Narodowa m. Wrocławia postanowiła odebrać TSKŻ budynek i przekazać mu go w dzierżawę, co ma miejsce po dzień dzisiejszy.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne jest organizacją świecką, w czasach istnienia PRL było mocno skażone ideologią komunistyczną, a jego działania w dużym stopniu sprowadzały się do zwalczania tradycji żydowskiej, zwłaszcza religijnej. Niemniej jednak ta instytucja odegrało znaczącą rolę w krzewieniu świeckiej kultury jidysz. TSKŻ we Wrocławiu oraz innych dolnośląskich miejscowościach prowadził różnokierunkową ożywioną działalność. Popularyzowano publikacje w języku jidysz, prezentowano przedstawienia Państwowego Teatru Żydowskiego, organizowano imprezy artystyczne, literackie i polityczne, obchody świąt państwowych, istotnych wydarzeń w ruchu robotniczym i świeckim życiu społeczności żydowskiej, działały zespoły amatorskie, organizowano spotkania z przedstawicielami zagranicznych środowisk żydowskich. Imprezy te były przeznaczone dla dorosłych, dzieci i młodzieży, odbywały się w Domu Kultury im. E.R. Kamińskiej i w Klubie Ludowym im. Józefa Lewartowskiego[5].

Liczba imprez była znaczna. Odwiedzający Klub mogli ponadto grać w szachy, warcaby, domino, brydża, obejrzeć program telewizyjny, w czytelni, która była dość dobrze zaopatrzona w prasę, również zagraniczną. W Klubie była także filia Biblioteki Miejskiej licząca 9 tys. woluminów, z której korzystało ok. 1200 czytelników. Klub był otwarty we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem piątków, ponieważ wówczas były organizowane „Wieczory Piątkowe”. Przeciętna dzienna frekwencja w Klubie wynosiła 100–150 osób[6]. Towarzystwo wydawało także publikacje w języku jidysz: „Fołks Sztyme”, „Jidysze Szriftn”, „Jidysz Buch”.

Dzieje zespołu

Wszystkie dokumenty zostały przekazane przez Wrocławski Oddział TSKŻ, przez sekretarza p. Henryka Robaka. Dokumenty są przeznaczone do badań – do celów naukowych.

Metody porządkowania i charakterystyka archiwalna zespołu

Porządkując zespół dokumentacji (zaliczyłem ją do niearchiwalnej kategorii „B”, uznając, że nie posiada ona większej wartości historycznej), zachowałem porządek chronologiczny, począwszy od pierwszej teczki spraw, które zaczęły się w 1957 r. („Kopie angaży pracowników wrocławskiego Oddziału TSKŻ”), a kończąc na 1971 r. Akta TSKŻ były zachowane w lepszym stanie fizycznym niż dokumentacja WKŻ. Dokumenty były spięte w teczki, które w przeważającej mierze nie miały strony tytułowej,opatrzono je jedynie krótkimi opisami z zaznaczonym rokiem, w którym załatwiano sprawy. Teczki były wpięte w opisane segregatory. Wyjmując papiery z teczek, pozbyłem się metalowych elementów, tj. spinaczy, zszywek itp., a następnie związałem dokumentacje w nowe, opisane teczki. Podobnie jak to miało miejsce wypadku akt WKŻ po uprzednim wyprostowaniu (za pomocą żelazka) akt podklejałem zniszczone miejsca papieru.

Zawartość zespołu

Jak wspomniałem wcześniej, dokumentację Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Oddział we Wrocławiu zakwalifikowałem jako kategorię niearchiwalną „B”, ponieważ mamy tutaj do czynienia m.in. z korespondencją finansową, księgową, dotyczącą administracji budynków oraz aktami personalnymi, obrazującymi datę rozpoczęcia lub wygaśnięcia umowy o pracę dla pracowników Towarzystwa. Niemniej jednak ważna wydaje się korespondencja ukazująca sferę kulturalną TSKŻ – m.in. korespondencja dotycząca działalności Domu Kultury im. Estery Racheli Kamińskiej bądź Ludowego Domu Kultury im. Karola Lewartowskiego. Również istotne z punktu widzenia badaczy historii TSKŻ we Wrocławiu są protokoły i sprawozdania Zarządu Koła Kobiet. Są tutaj przedstawione listy obecności uczestników posiedzeń Zarządu tegoż Koła. Właśnie wykazy imion i nazwisk (np. spis aktywistów wrocławskiego oddziału TSKŻ, lista członków zespołu wokalnego przy TSKŻ we Wrocławiu czy wykaz chórzystów Zespołu Amatorskiego TSKŻ występujących podczas obchodów z okazji 25 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim) stanowią cenne źródło z punktu widzenia genealogii czy też poszukiwania osób.

W skład zespołu wchodzą:

 • Kopie angaży pracowników wrocławskiego Oddziału TSKŻ (1957–1968)
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Książki i Prasy działającej przy wrocławskim Oddziale TSKŻ (1963–1965)
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Zespołu Partyjnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy wrocławskim Oddziale TSKŻ (1963–1968)
 • Korespondencja otrzymana od ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu. Protokół z narady zbiorczej Towarzystw Mniejszości Narodowej we Wrocławiu (1965)
 • Korespondencja wysłana przez Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia do Zarządu TSKŻ we Wrocławiu (1965–1966)
 • Korespondencja przychodząca i wychodząca. Sprawy różne (1965–1966)
 • Korespondencja dotycząca działalności Komisji Koordynacyjnej przy wrocławskim TSKŻ (1965–1966)
 • Korespondencja odebrana oraz wysłana do Zarządu Głównego TSKŻ w Warszawie (1965–1966)
 • Korespondencja dotycząca działalności Komisji Książki i Pracy przy wrocławskim TSKŻ (1966)
 • Korespondencja dotycząca działalności Klubu Młodzieży Studiującej i Pracującej działającego przy wrocławskim TSKŻ (1966)
 • Korespondencja dotycząca działalności Artystycznych Zespołów Amatorskich działających przy TSKŻ we Wrocławiu (1966)
 • Korespondencja dotycząca administracji budynków przy ul. Świdnickiej 28 oraz ul. Włodkowica (1966)
 • Korespondencja dotycząca działalności Klubu Dziecięco-Młodzieżowego przy wrocławskim TSKŻ (1966)
 • Korespondencja dotycząca „Wieczorów Piątkowych” organizowanych w Domu im. Estery Racheli Kamińskiej działającego przy wrocławskim TSKŻ (1966)
 • Protokoły i sprawozdania z działalności Zarządu Koła Kobiet działającego przy TSKŻ we Wrocławiu (1966)
 • Korespondencja dotycząca próśb o interwencję ze strony Zarządu TSKŻ we Wrocławiu (1966)
 • Korespondencja dotycząca działalności Klubu Ludowego im. Józefa Lewartowskiego oraz Domu Kultury im. Estery Racheli Kamińskiej działających przy wrocławskim TSKŻ (1966)
 • Korespondencja dotycząca działalności Komisji Kultury oraz Komisji Książki i Prasy przy wrocławskim TSKŻ (1966–1967)
 • Korespondencja dotycząca działalności terenowych Komisji Społecznych przy Oddziałach TSKŻ. Sprawy organizacyjne (1966–1967)
 • Korespondencja dotycząca działalności Komisji Oświaty przy wrocławskim TSKŻ (1966–1968)
 • Korespondencja dotycząca Zarządów Towarzystw Mniejszości Narodowych w PRL. Wytyczne Pracy Kulturalno-Oświatowej wśród Mniejszości Narodowych (1966–1968)
 • Korespondencja dotycząca działalności Komisji Koordynacyjnej oraz Komisji Kolonijnej przy wrocławskim TSKŻ (1967)
 • Korespondencja dotycząca działalności Domu Kultury im. Estery Racheli Kamińskiej (1967)
 • Korespondencja dotycząca administracji budynków przy ul. Świdnickiej oraz ul. Włodkowica (1967)
 • Korespondencja dotycząca Klubu Dziecięco-Młodzieżowego działającego przy wrocławskim TSKŻ (1967)
 • Korespondencja dotycząca działalności Klubu Ludowego im. Karola Lewartowskiego działającego przy wrocławskim TSKŻ (1967)
 • Protokoły i sprawozdania z działalności Zarządu Kobiet działającego przy wrocławskim TSKŻ (1967)
 • Korespondencja dotycząca „Wieczorów Piątkowych” organizowanych w Domu Kultury im. Estery Racheli Kamińskiej działającego przy wrocławskim TSKŻ (1967)
 • Korespondencja przychodząca i wychodząca. Sprawy różne (1967)
 • Korespondencja odebrana oraz wysłana do Zarządu Głównego TSKŻ w Warszawie (1967–1968)
 • Protokoły i sprawozdania z działalności Zarządu Koła Kobiet działającego przy TSKŻ we Wrocławiu.
 • Korespondencja dotycząca księgowości (1967–1968)
 • Korespondencja dotycząca spraw personalnych osób zatrudnionych we wrocławskim oddziale TSKŻ (1967–1968)
 • Korespondencja wysłana przez TSKŻ,Oddział we Wrocławiu do Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia (1968)
 • Korespondencja dotycząca działalności Artystycznych Zespołów Amatorskich działających przy TSKŻ,Oddział we Wrocławiu (1968)
 • Korespondencja dotycząca działalności Zarządu TSKŻ,Oddział we Wrocławiu. Plan pracy oddziału TSKŻ w roku Kulturalnym 1968/69 (1968)
 • Korespondencja dotycząca „Wieczorów Piątkowych” organizowanych w Domu Kultury im. Estery Racheli Kamińskiej działającym przy wrocławskim TSKŻ (1968)
 • Korespondencja dotycząca działalności Klubu im. Józefa Lewartowskiego działającego przy wrocławskim TSKŻ (1968)
 • Korespondencja dotycząca administracji budynków przy ul. Świdnickiej 28 oraz ul. Włodkowica (1968)
 • Korespondencja Komisji Bytowej. Preliminarze budżetowe. Spisy pracowników żydowskich spółdzielni pracy mieszczących się we Wrocławiu (1968)
 • Korespondencja dotycząca próśb o interwencję ze strony Zarządu TSKŻ we Wrocławiu (1968)
 • Korespondencja dotycząca administracji budynków przy ul. Włodkowica (1969)
 • Korespondencja odebrana oraz wysłana do Zarządu Głównego TSKŻ w Warszawie (1969)
 • Korespondencja. Różne (1969)
 • Korespondencja. Różne (1970)
 • Korespondencja. Różne (1971)

Przypisy

 1. G. Berendt, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950–1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Gdańsk 2006, s. 143.
 2. B. Szaynok, Osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku 1945–1950, Wrocław 2000, s. 190.
 3. G. Berendt, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950–1956, s. 143.
 4. Ibid., s. 150.
 5. S. Bronsztejn, Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, Wrocław 1993, s. 77.
 6. Ibid., s. 79.