Dyplomowanie

ZASADY ORGANIZACJI SEMINARIÓw lICENCJACKICH, PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ORAZ WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW NA STUDIACH I STOPNIA W KATEDRZE JUDAISTYKI IM. TADEUSZA TAUBEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO od roku akademickiego 2017/2018 przyjęte przez Radę Katedry w dniu 20 października 2017 r. (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

Niniejsze zasady oparte są na postanowieniach zawartych w Regulaminie Studiów w UWr, uchwałach Rady Wydziału Filologicznego, zarządzeniach Rektora UWr i komunikatach Dziekana Wydziału Filologicznego, określających sposób organizacji seminariów licencjackich, wymogi stawiane pracom licencjackim oraz metody przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia.

 1. Organizacja i przebieg seminariów
  1. W ramach seminariów licencjackich prowadzone są dwie grupy seminaryjne: grupa hebrajska oraz grupa jidyszowa.
  2. Zakres tematyczny seminariów licencjackich jest określany przez prowadzących seminaria i podawany do wiadomości studentów najpóźniej do 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego.
  3. Seminarium licencjackie trwa przez V i VI semestr studiów licencjackich i na obu semestrach prowadzi je ta sama osoba.
  4. Zapisy na seminaria licencjackie: miejsca w grupach są oferowane do wyczerpania ustalonych limitów, przy czym o kolejności przypisania studentów do danego seminarium decyduje promotor na podstawie rankingu średniej z dotychczasowego przebiegu studiów. Zmiana grupy seminaryjnej możliwa jest tylko za zgodą promotorów w ramach limitu wolnych miejsc, jedynie w ciągu pierwszych dwóch tygodni V semestru studiów. Ew. sprawy sporne w kwestii wyboru i zapisów na seminaria rozstrzyga Kierownik Katedry Judaistyki.
  5. Tematy prac licencjackich są zatwierdzane przez Radę Katedry podczas ostatniego posiedzenia semestru zimowego. Mogą ulec zmianie w terminie późniejszym jedynie za zgodą promotora.
  6. Studenci przebywający w semestrze V poza uczelnią w ramach programu Erasmus+ zaliczają seminarium licencjackie jako różnicę programową w porozumieniu z prowadzącym seminarium; zaleca się uzgodnienie tematu pracy przed wyjazdem na stypendium.
  7. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na objęcie studenta opieką naukową w zakresie jego pracy licencjackiej przez pracownika akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego, o ile ten się na to zgodzi.

 2. Wymogi stawiane pracom licencjackim
  1. Praca licencjacka jest samodzielną pracą, której wymogi merytoryczne są określone w punkcie 2 Uchwały nr 213/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr.
  2. Prace licencjackie mogą powstawać w języku polskim, angielskim, hebrajskim lub jidysz w zależności od tematyki i formuły seminarium oraz zaleceń prowadzącego i powinny spełniać:
   • normy językowej i stylistycznej poprawności,
   • standardowe wymogi redakcyjne i formalne stawiane pracom naukowym (szczegółowy spis treści, przypisy, zestawienie wykorzystanej literatury itp.),
   • obowiązujące w tekstach naukowych zasady referowania przytaczania cudzych poglądów.
  3. Objętość pracy powinna wynosić około 55–70 tys. znaków (liczonych ze spacjami) i zawierać:
   • stronę tytułową w języku polskim (strona 1, nienumerowana),
   • stronę tytułową w języku angielskim (strona 2, nienumerowana),
   • część ze streszczeniem pracy w języku polskim (do 4 tysięcy znaków ze spacjami) oraz słowami kluczami (do 1 tysiąca znaków ze spacjami) (strona/strony bez numeracji),
   • część ze streszczeniem pracy w języku angielskim (do 4 tysięcy znaków ze spacjami) oraz słowami kluczami w języku angielskim (do 1 tysiąca znaków ze spacjami) (strona/strony bez numeracji),
   • część ze streszczeniem pracy w języku hebrajskim lub jidysz (do 4 tysięcy znaków ze spacjami) oraz słowami kluczami w języku angielskim (do 1 tysiąca znaków ze spacjami) (strona/strony bez numeracji),
   • spis treści (od kolejnej strony, numerowanej, np. s. 5),
   • zasadniczą treść pracy,
   • zestawienie bibliografii,
   • spis ilustracji (jeżeli wymaga tego charakter pracy),
   • indeks (fakultatywnie – po uzgodnieniu z prowadzącym),
   • aneksy (fakultatywnie; nieliczone do ww. liczby znaków).
  4. W drukowanej wersji pracy powinno znaleźć się oświadczenie autora/autorki dotyczące praw autorskich. Oświadczenie to należy zamieścić na końcu pracy i zbindować z całością. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie: http://www.wfil.uni.wroc.pl/wzory–podan (dokument nr 20)
  5. Przewidywana do obrony praca licencjacka musi zostać zgłoszona w systemie Archiwum Prac Dyplomowych 5 tygodni przed planowaną obroną. Wszystkie kwestie związane z archiwizowaniem prac dyplomowych określa Komunikat nr 4/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
  6. Inne kwestie związane z wymogami stawianymi pracom licencjackim są przedmiotem uzgodnień między prowadzącym seminarium a studentami.
  7. Skrótowy podręcznik dyplomanta dostępny TU.

 3. Zaliczenie seminarium licencjackiego
 4. Student uczestniczący w seminarium otrzymuje zaliczenie semestru zimowego na podstawie przedstawionego i pozytywnie ocenionego przez promotora konspektu pracy oraz zebranej przez siebie bibliografii. Zaliczenie seminarium w semestrze letnim następuje po przedstawieniu roboczej wersji pracy licencjackiej i jej zaaprobowaniu przez promotora.

 5. Egzamin licencjacki (dyplomowy)
  1. Egzamin licencjacki ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności absolwenta studiów I stopnia. Egzamin nie obejmuje treści wszystkich przedmiotów z całego okresu studiów i nie ma na celu sprawdzenia realizacji poszczególnych efektów kształcenia.
  2. Egzaminy licencjackie odbywają się w terminach podanych do wiadomości najpóźniej do 15 czerwca danego roku akademickiego lub, w uzasadnionych wypadkach, w terminie wstępnie uzgodnionym z promotorem, przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej oraz z recenzentem.
  3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest zarejestrowanie pracy w systemie APD zgodnie z obowiązującym na Wydziale Filologicznym harmonogramem. Warunkiem zarejestrowania pracy w systemie APD jest jej akceptacja przez promotora.
  4. Zakresy egzaminów licencjackich dla studentów studiów I stopnia są następujące:
   1. Zakres. LITERATURA, JĘZYK I KULTURA HEBRAJSKA
    1. Historia rozwoju języka hebrajskiego
    2. Odrodzenie języka hebrajskiego –postaci, problemy, kontekst
    3. Język hebrajski w diasporze i w Erec Israel
    4. Kanon Biblii Hebrajskiej
    5. Midrasze agadyczne i midrasze halachiczne
    6. Talmudy – podobieństwa i różnice
    7. Hebrajski w przestrzeni religijnej: synagoga, cmentarz, bejt midrasz
    8. Historia jiszuwu i Izraela od I alii do dnia dzisiejszego
   2. Zakres. JIDYSZ – JĘZYK, HISTORIA I KULTURA
    1. Dzieje języka jidysz – periodyzacja i krótka charakterystyka okresów rozwoju
    2. Geografia tzw. Jidyszlandu (główne centra rozwoju kultury jidysz na przestrzeni dziejów)
    3. Gatunki i główne przedstawicielki/przedstawiciele dawnej literatury jidysz
    4. Rola kobiety jako odbiorczyni i twórczyni literatury jidysz
    5. Główne przedstawicielki/przedstawiciele oraz ugrupowania nowoczesnej literatury jidysz (do roku 1939)
    6. Motywy, tematy i gatunki nowoczesnej literatury jidysz (do roku 1939)
    7. Świeckość i religijność literatury i kultury jidysz
    8. Jidyszyzm jako zjawisko kulturowe i polityczne
   3. Zakres. HISTORIA ŻYDÓW
    1. Źródła do początków dziejów Izraela
    2. Główne zagadnienia historii Żydów w okresie II Świątyni
    3. Żydzi w krajach muzułmańskich i chrześcijańskiej Europie w okresie średniowiecza
    4. Społeczna, kulturalna i gospodarcza historia Żydów w nowożytnej Polsce i Europie do końca XVIII wieku
    5. Haskala, chasydyzm i inne drogi modernizacji. Emancypacja, integracja, akulturacja, asymilacja, ortodoksja
    6. Nowoczesna polityka żydowska – podstawowe kierunki
    7. Dwudziestolecie międzywojenne i Zagłada Żydów
    8. Żydzi w Polsce i na świecie od 1945 do dziś
   4. ZAKRES. JUDAIZM
    1. Charakterystyka trzech głównych odłamów judaizmu: ortodoksyjnego, reformowanego, liberalnego
    2. Szabat, święta i ich znaczenie dla religijnych Żydów
    3. Rytuały religijne związane z życiem Żyda – od narodzin do śmierci
    4. Przedmioty rytualne – pochodzenie, budowa, funkcja
    5. Synagoga, bejt midrasz, mykwa i inne instytucje życia religijnego
    6. Modlitwa żydowska – historia i praktyka
    7. Tora pisana i Tora ustna – pojęcie, historia, klasyczne dzieła
    8. Klasycy filozofii żydowskiej
  5. Student wybiera jeden z powyższych zakresów; wybór musi zostać dokonany najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu.
  6. Skład komisji licencjackiej podawany jest do wiadomości studentów najpóźniej 5 tygodni przed planowanym egzaminem. W skład komisji wchodzą: promotor, recenzent i przewodniczący komisji, a w określonych przypadkach także egzaminator. Komisji przewodniczy nauczyciel akademicki będący samodzielnym pracownikiem naukowym (doktor habilitowany lub profesor).
  7. Egzamin ma formę ustną i składa się z trzech pytań: pierwsze pytanie odnosi się do pracy licencjackiej, a pozostałe dwa dotyczą wybranego zakresu tematycznego. Końcową ocenę pozytywną z egzaminu student uzyskuje pod warunkiem otrzymania pozytywnych ocen cząstkowych za odpowiedzi na wszystkie trzy pytania.

 6. Warunki ukończenia studiów
 7. Warunkiem ukończenia studiów dziennych I stopnia na kierunku filologia, specjalność judaistyka oraz otrzymania dyplomu licencjata jest:

  • uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
  • uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy dyplomowej,
  • złożenie ustnego egzaminu dyplomowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

 8. Kwestie sporne
 9. Wszelkie kwestie sporne między promotorem oraz komisją egzaminacyjną z jednej strony a studentem z drugiej są rozstrzygane w oparciu o postanowienia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Wrocławskiego.