Monika Jaremków

– absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Wrocławskiego, Studium Kultury i Języków Żydowskich UWr. W 2022 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Żydowska literatura piękna w polskim repertuarze wydawniczym w XX wieku (edycje książkowe przekładów z języków hebrajskiego i jidysz). W latach 2014–2017 pracowniczka Działu Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Obecnie kieruje biblioteką Katedry Judaistyki. Od 2017 kierowniczka Biblioteki Katedry Judaistyki im. T. Taubego.

Przedmiotem jej zainteresowań i badań naukowych jest szeroko rozumiana kultura książki, w szczególności żydowskiej. Jest autorką opracowania merytorycznego wystawy Kolekcja Saravala. Hebrajskie rękopisy i pierwsze druki we Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski i Fundacja Bente Kahan, Synagoga pod Białym Bocianem, 29.05.–17.07.2011; anglojęzyczna wersja wystawy: Loyola Marymount University, William H. Hannon Library, Los Angeles, 18.05.2012).

Współorganizowała konferencje naukowe: Kulturowa tożsamość książki (z cyklu „Książka – Dokument – Informacja” Wrocław, 5–7.12.2012); XII Wrocławska Konferencja Judaistyczna „Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w.” (Wrocław, 21–22.04 2015 r.); 200 lat Ossolineum – konferencja jubileuszowa( 18–20 X 2017).

Prowadziła również warsztaty dla dzieci (m.in. o roli książek w różnych religiach zorganizowane przez Fundację „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”, Wrocław) i wykłady popularyzatorskie Żydzi – naród książek (XIII Dolnośląski Festiwal Nauki, 2010); Janusz Korczak – przyjaciel dzieci (XV Dolnośląski Festiwal Nauki, 2012); Razem i osobno. O dawnych i współczesnych kontaktach kultury polskiej i żydowskiej (w ramach ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile; Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy 2016, 2017).

monika.jaremkow[at]uwr.edu.pl

Publikacje

 • Artykuły hasłowe: Gebethner i Wolff; Instytut Książki; Książka etniczna i mniejszości narodowych (podhasło: Żydzi. Polska. XIX–XX w.); Państwowy Instytut Wydawniczy; Rój. Towarzystwo Wydawnicze „Rój”; Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik; Trzaska Evert i Michalski (Księgarnia i Dom Wydawniczy T. E. i M.); Wydawnictwa Kościołów Chrześcijańskich; Wydawnictwo Literackie; Znak (Społeczny Instytut Wydawniczy Z.), [w:] Encyklopedia książki, red. Anna Żbikowska-Migoń i Marta Skalska-Zlat, t. 1–2, Wrocław 2017.
 • Lwowskie międzywojenne edycje przekładów z literatury hebrajskiej i jidysz na język polski, [w:] Kraków – Lwów. Książki XIX–XX wieku, red. Sabina Kwiecień, Iwona Pietrzkiewicz, Ewa Wójcik, Kraków 2016.
 • Wydawnictwo Dolnośląskie jako wydawca przekładów żydowskiej literatury pięknej, „Studia o Książce i Informacji” 34 (2015), s. 27–39.
 • Polskie przekłady literatury pięknej z języków hebrajskiego i jidysz jako książki (1918–1939) – rekonesans badawczy, „Przekładaniec. Pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” 29 (2015), s. 118–136.
 • Polska czy żydowska? Tożsamość kulturowa książki literackiej na przykładzie serii wydawniczych przekładów z języków hebrajskiego i jidysz, [w:] Kulturowa tożsamość książki, red. Anna Cisło i Agnieszka Łuszpak, Wrocław 2014, s. 99–114.
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego – umiejętne (po)łączenie tradycji i nowoczesności, „Forum Bibliotek Medycznych” 6 (2013) nr 2, s. 178–187.
 • O potrzebie księgoznawczych badań nad żydowską książką literacką w polskich przekładach w XX wieku, „Bibliotekoznawstwo” 30 (2011), s. 119–132.
 • Selekcjonowanie informacji w procesie wyszukiwawczym, „Nowa Biblioteka” (2010), nr 1, s. 31–42 [współautor: Ewa Rozkosz].
 • Wypełnianie książki treścią – praca dla brokera informacji, [w:] Warsztaty Młodych Edytorów, 21–23 listopada, Rabka 2008/ Koło Naukowe Edytorów UJ, Kraków 2010, s. 83–89.

Recenzje

 • Recenzja: Gries Zeev, The Book in the Jewish World 1700–1900, Oxford–Portland 2010, „Roczniki Biblioteczne” 57 (2013), s. 212–216.
 • Realizm magiczny w nowym kontekście, czyli o przekładach literatury iberoamerykańskiej w Polsce, „Studia o Książce i Informacji” 31 (2012), s. 139–145, recenzja książki: Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945–2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej, Kraków 2011.

Prace popularnonaukowe

 • Cymelia w zbiorze nowych druków zwartych XIX–XXI wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich [materiał przygotowali Krzysztof Gluziński, Monika Jaremków], Wrocław 2016.
Kontakt
monika.jaremkow[at]uwr.edu.pl