Kamil Kijek

– historyk i socjolog (absolwent socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskał doktorat w Instytucie Historii PAN w Warszawie). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i XX wieku, na relacji między teorią społeczną, historią polityczną a historią społeczną i kulturową, dziejach syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie/Ziemi Izraela w XIX i XX wieku.

Studiował także na uniwersytetach w Jerozolimie, Tel Awiwie, Hajfie i University College w Londynie. W roku akademickim 2014/2015 przebywał na stażach podoktorskich w Center for Jewish History, na Uniwersytecie Nowojorskim (Prins Post-doctoral Fellow) i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (Sosland Post-doctoral Research Fellow).

Obecnie prowadzi grant badawczy Narodowego Centrum Nauki (w latach 2019-2021) „Ostatni polski sztetł? Społeczność żydowska Dzierżoniowa, świat żydowski, zimna wojna i komunizm (1945-1950)”, jest w radzie naukowej projektu badawczego „Migration and Holocaust: Transnational Trajectories of Lubartow Jews Across the World (1920s-1950s)” finansowanego w ramach programu European Research Council realizowanego w École normale supérieure na Uniwersytecie Paryskim (Sorbonie), a także jest stypendystą programu Claims Conference Saul Kagan Fellowship in Advanced Shoah Studies.

W 2018 roku otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepszą publikację naukową na temat ‘‘Jews and Liberal Regimes in Eastern Europe after 1917”, przyznana przez Centrum badań nad rosyjską i wschodnioeuropejską społecznością żydowską im. Leonida Nevzlina Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie za książkę Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, a także nagrodę Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe.

W 2016 roku otrzymał I nagrodę w konkursie im. Majera Bałabana na najlepszą pracę doktorską o tematyce żydowskiej, a także w tym samym roku Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

W latach 2013–2015 uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym „Pogromy. Kolektywna przemoc antyżydowska na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Historia, Pamięć, Tożsamość”. W roku akademickim 2015/2016 realizował grant Memorial Foundation of Jewish Culture, badając dzieje ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po 1945 roku i jej relacje z centrami światowej diaspory żydowskiej. W latach 2016–2019 był jednym z trzech głównych wykonawców projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki „Beethoven” (Collective memory of ‘familiar other’ ethnicities in the urban environment. Case study of socio-political transformation and its impact on collective memory of Polish-Jewish and Polish-German relations in two Polish towns”), realizowanego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Nordost Institut Uniwersytetu w Hamburgu.

W latach 2007–2012 współpracował z Muzeum Historii Żydów Polskich, zbierając materiały wystawiennicze oraz uczestnicząc w projektowaniu kilku galerii wystawy stałej Muzeum. W 2009 roku otrzymał grant badawczy Fundacji Rothschilda na badania w archiwum YIVO w Nowym Jorku. W latach 2007–2009 beneficjent grantu doktorskiego Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

kamil.kijek[at]gmail.com

Najważniejsze publikacje

Książki, redakcje prac zbiorowych i numerów czasopism

 • Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, Wrocław 2017.
 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. t. 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), red. Artur Markowski, Konrad Zieliński, Kamil Kijek, Warszawa 2019.
 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 2: Studia przypadków (do 1939 roku), red. Artur Markowski, Konrad Zieliński, Kamil Kijek, Warszawa 2019.
 • Redakcja (z Grzegorzem Krzywcem) „Kwartalnika Historii Żydów” (2016) nr 2 (258), numer poświęcony problemom antysemityzmu na ziemiach Polskich od końca XIX wieku do 1939 roku.
 • Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku, red. Kamil Kijek, Konrad Zieliński, Lublin 2016.

Artykuły

 • Zanim stał się Przytyk. Ruch narodowy a geneza zajść antyżydowskich w wojewódzkie kieleckim w latach 1931–1935, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, vol. 14 , 2018, s. 45-79.
 • Aliens in the Land of Piast: The Polonization of Lower Silesia and its Jewish Community in the Years 1945–1950, [in:] ed. Tobias Grill, Jews and Germans in Eastern Europe. Shared and Comparative Histories, Oldenburg 2018, p. 234-255.
 • Between a Love of Poland, Symbolic Violence, and Antisemitism: The Idiosyncratic Effects of the State Education System on Young Jews in Interwar Poland, „Polin. „Polin” 30 (2018), s. 237–264.
 • Dla kogo i o czym? Muzeum Polin, historiografia Żydów a Żydzi jako „sprawa polska”, „Studia Litteraria Historica” 6 (2017), s. 1–20.
 • Was It Possible to Avoid “Hebrew Assimilation”? Hebraism, Polonization, and the Tarbut Schools System in the Last Decade of Interwar Poland, „Jewish Social Studies” 21 (2015) nr 2, s. 105–141.
 • „Naród słabych i skrzywdzonych”. Wojny i rewolucje lat 1914–1921 w pamięci młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego, „Studia Judaica” 18 (2015) nr 1, s. 85–104.
 • Światopogląd i aspiracje życiowe ortodoksyjnej młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej, [w:] Metamorfozy społeczne, t. 5: Religia a społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. Tadeusz Stegner, Warszawa 2013, s. 291–331.
 • Ha-radikalizm ha-politi szel ha-noar ha-jehudi bi-sztetl polani bejn milchamot ha-olam[Radykalizm polityczny młodzieży żydowskiej małych miasteczkach okresu międzywojennego], „Jalkut Moreszet” (2013) nr 92/93, s. 20–59.
 • Inteligencja ha Ptucha, Jehudim we ojeweichem (Otwarta inteligencja, Żydzi i ich wrogowie), „Gal-Ed” 23 (2012), s. 183–197.
 • Inteligencja a naród w dobie kryzysu. JIWO Bleter jako przestrzeń komunikacyjna jidyszowych elit i mas żydowskich, [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov przy współpracy Grzegorza P. Bąbiaka i Agnieszki J. Cieślikowej, Warszawa 2012, s. 369–396.
 • Max Weinreich, Assimilation and the Social Politics of Jewish Nation-building, „East European Jewish Affairs” 41 (2011) nr 1–2, s. 25–55.
Kontakt
kamil.kijek[at]gmail.com

Terminy konsultacji