Kamil Kijek

– historyk i socjolog (absolwent socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskał doktorat w Instytucie Historii PAN w Warszawie). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku, relacji między teorią społeczną, historią polityczną a historią społeczną i kulturową, dziejów syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie/Ziemi Izraela w XIX i XX wieku.

Podczas prac nad doktoratem studiował na uniwersytetach w Jerozolimie, Tel Awiwie, Hajfie i University College w Londynie. W roku akademickim 2014/2015 przebywał na stażach po-doktorskich w Center for Jewish History, na Uniwersytecie Nowojorskim (Prins Post-doctoral Fellow) i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (Sosland Post-doctoral Research Fellow).

W latach 2013–2015 uczestniczył międzynarodowego projektu badawczego „Pogromy. Kolektywna przemoc antyżydowska na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Historia, Pamięć, Tożsamość”. W roku akademickim 2015/2016 realizował grant Memorial Foundation of Jewish Culture, badając dzieje ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po 1945 roku i jej relacje z centrami światowej diaspory żydowskiej. W latach 2016–2019 jeden z trzech głównych wykonawców grantu Narodowego Centrum Nauki „Beethoven” („Collective memory of ‘familiar other’ ethnicities in the urban environment. Case study of socio-political transformation and its impact on collective memory of Polish-Jewish and Polish-German relations in two Polish towns”), realizowanego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Nord-Ost Institut Uniwersytetu w Hamburgu.

W latach 2007–2012 współpracownik Muzeum Historii Żydów Polskich, zbierał materiały wystawiennicze, brał udział w projektowaniu kilku galerii wystawy stałej Muzeum. W 2009 roku otrzymał grant badawczy Fundacji Rothschilda na badania w archiwum YIVO w Nowym Jorku. W latach 2007–2009 beneficjent grantu doktorskiego Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

W 2016 r. otrzymał I nagrodę w konkursie im. Majera Bałabana na najlepszą pracę doktorską o tematyce żydowskiej, a także w tym samym roku Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

kamil.kijek[at]gmail.com

Najważniejsze publikacje

Książki, redakcje prac zbiorowych i numerów czasopism

 • Dzieci modernizmu. Świadomość i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej, Wrocław 2017.
 • Redakcja (z Grzegorzem Krzywcem) „Kwartalnika Historii Żydów” (2016) nr 2 (258), numer poświęcony problemom antysemityzmu na ziemiach Polskich od końca XIX wieku do 1939 roku.
 • Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku, red. Kamil Kijek, Konrad Zieliński, Lublin 2016.

Artykuły

 •  Aliens in the Land of Piast: The Polonization of Lower Silesia and Its Jewish Community in the Years 1945-1950, [in:] ed. Tobias Grill, Jews and Germans in Eastern Europe. Shared and Comparative Histories, Oldenburg 2018, p. 234-255.
 • Between love of Poland, symbolic violence and anti-Semitism. On the idiosyncratic effect of the state education system among the Jewish youth in Interwar Poland, „Polin. Studies in Polish Jewry” vol. 30 (w przygotowaniu).
 • Was It Possible to avoid ‘Hebrew Assimilation’? Hebraism, Polonization, and the Zionist “Tarbut” School System in the Last Decade of Interwar Poland, „Jewish Social Studies” 21 (2015) nr 2, s. 105–141.
 • „Naród słabych i skrzywdzonych”. Wojny i rewolucje lat 1914–1921 w pamięci młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego, „Studia Judaica” 18 (2015) nr 1, s. 85–104.
 • Światopogląd i aspiracje życiowe ortodoksyjnej młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej, [w:] Metamorfozy społeczne, t. 5: Religia a społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. Tadeusz Stegner, Warszawa 2013, s. 291–331.
 • Ha radicalism ha politi shel ha noar ha yehudi be shtetl polani bein milhamot ha olam (Radykalizm polityczny młodzieży żydowskiej małych miasteczkach okresu międzywojennego), „Yalkut Moreshet” (2013) nr 92/93, s. 20–59.
 • Inteligencja ha Ptucha, Jehudim we ojeweichem (Otwarta inteligencja, Żydzi i ich wrogowie), „Gal-Ed” 23 (2012), s. 183–197.
 • Inteligencja a naród w dobie kryzysu. JIWO Bleter jako przestrzeń komunikacyjna jidyszowych elit i mas żydowskich, [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov przy współpracy Grzegorza P. Bąbiaka i Agnieszki J. Cieślikowej, Warszawa 2012, s. 369–396.
 • Max Weinreich, assimilation and the social politics of Jewish nation building, „East European Jewish Affairs” 41 (2011) nr 1–2, s. 25–55.
Kontakt
kamil.kijek[at]gmail.com

Terminy konsultacji