Rekrutacja

Judaistyka studia stacjonarne II stopnia – zasady przyjęć w roku 2018/2019:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich na kierunku judaistyka lub absolwenci innych studiów licencjackich albo magisterskich, którzy dysponują dokumentem poświadczającym ich znajomość hebrajskiego na poziomie C1 i jidysz na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), a także zagranicznych studiów licencjackich, w tym zwłaszcza absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli gwarantują one uzyskanie odpowiednich kompetencji językowych.

Kandydaci nieposiadający poświadczenia znajomości tych języków na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli zdać test z hebrajskiego na poziomie C1 i z jidysz na poziomie B2. Kandydaci muszą także znać język angielski co najmniej na poziomie B2.