Dyplomowanie

ZASADY ORGANIZACJI SEMINARIÓw lICENCJACKICH, PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH ORAZ WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW NA STUDIACH I STOPNIA W KATEDRZE JUDAISTYKI IM. TADEUSZA TAUBEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO od roku akademickiego 2017/2018 przyjęte przez Radę Katedry w dniu 20 października 2017 r. (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

Niniejsze zasady oparte są na postanowieniach zawartych w Regulaminie Studiów w UWr, uchwałach Rady Wydziału Filologicznego, zarządzeniach Rektora UWr i komunikatach Dziekana Wydziału Filologicznego, określających sposób organizacji seminariów licencjackich, wymogi stawiane pracom licencjackim oraz metody przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia.

 1. Organizacja i przebieg seminariów
  1. W ramach seminariów licencjackich prowadzone są dwie grupy seminaryjne: grupa hebrajska oraz grupa jidyszowa.
  2. Zakres tematyczny seminariów licencjackich jest określany przez prowadzących seminaria i podawany do wiadomości studentów najpóźniej do 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego.
  3. Seminarium licencjackie trwa przez V i VI semestr studiów licencjackich i na obu semestrach prowadzi je ta sama osoba.
  4. Zapisy na seminaria licencjackie odbywają się przez system USOS (Uniwersytecki Systemu Obsługi Studiów). Promotor ma prawo określić wymagania wstępne, które brane są pod uwagę przy zapisach. Jeśli tego nie zrobi, zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc. Zmiana grupy seminaryjnej możliwa jest tylko za zgodą promotorów w ramach limitu wolnych miejsc, jedynie w ciągu pierwszych dwóch tygodni V semestru studiów.
  5. Tematy prac licencjackich są zatwierdzane przez Radę Katedry podczas ostatniego posiedzenia semestru zimowego. Mogą ulec zmianie w terminie późniejszym jedynie za zgodą promotora.
  6. Studenci przebywający w semestrze V poza uczelnią w ramach programu Erasmus+ zaliczają seminarium licencjackie jako różnicę programową w porozumieniu z prowadzącym seminarium; zaleca się uzgodnienie tematu pracy przed wyjazdem na stypendium.
  7. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na objęcie studenta opieką naukową w zakresie jego pracy licencjackiej przez pracownika akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego, o ile ten się na to zgodzi.

 2. Wymogi stawiane pracom licencjackim
  1. Praca licencjacka jest samodzielną pracą, której wymogi merytoryczne są określone w punkcie 2 Uchwały nr 213/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr.
  2. Prace licencjackie mogą powstawać w języku polskim, hebrajskim lub jidysz w zależności od tematyki i formuły seminarium oraz zaleceń prowadzącego i powinny spełniać:
   • normy językowej i stylistycznej poprawności,
   • standardowe wymogi redakcyjne i formalne stawiane pracom naukowym (szczegółowy spis treści, przypisy, zestawienie wykorzystanej literatury itp.),
   • obowiązujące w tekstach naukowych zasady referowania przytaczania cudzych poglądów.
  3. Objętość pracy powinna wynosić około 55–70 tys. znaków (liczonych ze spacjami) i zawierać:
   • stronę tytułową w języku polskim (strona 1, nienumerowana),
   • stronę tytułową w języku angielskim (strona 2, nienumerowana),
   • część ze streszczeniem pracy w języku polskim (do 4 tysięcy znaków ze spacjami) oraz słowami kluczami (do 1 tysiąca znaków ze spacjami) (strona/strony bez numeracji),
   • część ze streszczeniem pracy w języku angielskim (do 4 tysięcy znaków ze spacjami) oraz słowami kluczami w języku angielskim (do 1 tysiąca znaków ze spacjami) (strona/strony bez numeracji),
   • część ze streszczeniem pracy w języku hebrajskim lub jidysz (do 4 tysięcy znaków ze spacjami) oraz słowami kluczami w języku angielskim (do 1 tysiąca znaków ze spacjami) (strona/strony bez numeracji),
   • spis treści (od kolejnej strony, numerowanej, np. s. 5),
   • zasadniczą treść pracy,
   • zestawienie bibliografii,
   • spis ilustracji (jeżeli wymaga tego charakter pracy),
   • indeks (fakultatywnie – po uzgodnieniu z prowadzącym),
   • aneksy (fakultatywnie; nieliczone do ww. liczby znaków).
  4. W drukowanej wersji pracy powinno znaleźć się oświadczenie autora/autorki dotyczące praw autorskich. Oświadczenie to należy zamieścić na końcu pracy i zbindować z całością. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie: http://www.wfil.uni.wroc.pl/wzory–podan (dokument nr 20)
  5. Przewidywana do obrony praca licencjacka musi zostać zgłoszona w systemie Archiwum Prac Dyplomowych 5 tygodni przed planowaną obroną. Wszystkie kwestie związane z archiwizowaniem prac dyplomowych określa Komunikat nr 4/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
  6. Inne kwestie związane z wymogami stawianymi pracom licencjackim są przedmiotem uzgodnień między prowadzącym seminarium a studentami.

 3. Zaliczenie seminarium licencjackiego
 4. Student uczestniczący w seminarium otrzymuje zaliczenie semestru zimowego na podstawie przedstawionego i pozytywnie ocenionego przez promotora konspektu pracy oraz zebranej przez siebie bibliografii. Zaliczenie seminarium w semestrze letnim następuje po przedstawieniu roboczej wersji pracy licencjackiej i jej zaaprobowaniu przez promotora.

 5. Egzamin licencjacki (dyplomowy)
  1. Egzamin licencjacki ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności absolwenta studiów I stopnia. Egzamin nie obejmuje treści wszystkich przedmiotów z całego okresu studiów i nie ma na celu sprawdzenia realizacji poszczególnych efektów kształcenia.
  2. Egzaminy licencjackie odbywają się w terminach podanych do wiadomości najpóźniej do 15 czerwca danego roku akademickiego lub, w uzasadnionych wypadkach, w terminie wstępnie uzgodnionym z promotorem, przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej oraz z recenzentem.
  3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest zarejestrowanie pracy w systemie APD zgodnie z obowiązującym na Wydziale Filologicznym harmonogramem. Warunkiem zarejestrowania pracy w systemie APD jest jej akceptacja przez promotora.
  4. Zakresy egzaminów licencjackich dla studentów studiów I stopnia są następujące:
   1. Zakres. LITERATURA, JĘZYK I KULTURA HEBRAJSKA
    1. Wiedza o języku nowohebrajskim (morfologia, leksyka, fonetyka, składnia)
    2. Historia rozwoju języka hebrajskiego
    3. Odrodzenie języka hebrajskiego –postaci, problemy, kontekst
    4. Język hebrajski w diasporze i w Erec Israel
    5. Główne problemy z zakresu teorii i praktyki przekładu języka hebrajskiego
    6. Periodyzacja literatury hebrajskiej
    7. Geneza Tory – od literatury rabinicznej do hipotezy źródeł Welhausena
    8. Kanon Biblii Hebrajskiej
    9. Midrasze agadyczne i midrasze halachiczne
    10. Talmudy – podobieństwa i różnice
    11. Problemy społeczne i polityczne w literaturze nowohebrajskiej/izraelskiej
    12. Języki literatury izraelskiej i kwestia językowa w tej literaturze
    13. Dylematy tożsamościowe w literaturze nowohebrajskiej/izraelskiej
    14. Główne trendy, postaci i dzieła literatury nowohebrajskiej/izraelskiej
   2. Zakres. JIDYSZ – JĘZYK, HISTORIA I KULTURA
    1. Dzieje języka jidysz – periodyzacja i krótka charakterystyka okresów rozwoju
    2. Fuzyjność języka jidysz i jej wykorzystanie w kształtowaniu wypowiedzi
    3. Główne zabytki języka jidysz
    4. Geografia tzw. Jidyszlandu (główne centra rozwoju kultury jidysz na przestrzeni dziejów)
    5. Periodyzacja literatury jidysz
    6. Gatunki i główni przedstawiciele/przedstawicielki dawnej literatury jidysz
    7. Rola kobiety jako odbiorczyni i twórczyni literatury jidysz
    8. Klasycy literatury jidysz
    9. Między miastem a miasteczkiem – problem przestrzeni w literaturze jidysz
    10. Literackie ugrupowania jidyszowe
    11. Świeckość i religijność literatury i kultury jidysz
    12. Kultura jidysz jako źródło i przedmiot badań etnograficznych
    13. Jidyszyzm jako zjawisko kulturowe i polityczne
    14. Główne problemy w praktyce przekładu z języka jidysz na język polski
    15. Współczesne uwarunkowania rozwoju kultury jidysz
   3. Zakres. HISTORIA ŻYDÓW
    1. Źródła do początków dziejów Izraela
    2. Główne zagadnienia historii Żydów w okresie II Świątyni
    3. Żydzi w krajach muzułmańskich
    4. Żydzi w chrześcijańskiej Europie
    5. Gmina żydowska w średniowieczu i okresie nowożytnym
    6. Gospodarcza i społeczna rola Żydów w nowożytnej Polsce
    7. Chasydyzm – historia, doktryna, struktura społeczna
    8. Skutki rozbiorów dla Żydów w Europie Wschodniej
    9. Haskala i inne drogi modernizacji. Emancypacja, integracja, akulturacja, asymilacja
    10. Nowoczesna polityka żydowska – podstawowe kierunki
    11. Dwudziestolecie w Europie Środkowo-Wschodniej
    12. Zagłada Żydów – przebieg i konsekwencje
    13. Historia jiszuwu i Izraela od I alii do dnia dzisiejszego
    14. Żydzi w Polsce od 1945 do dziś
   4. ZAKRES. JUDAIZM
    1. Charakterystyka trzech głównych odłamów judaizmu: ortodoksyjnego, reformowanego, liberalnego
    2. Obyczaje związane ze świętami żydowskimi w cyklu rocznym
    3. Szabat i jego znaczenie dla religijnych Żydów
    4. Rytuały religijne związane z życiem Żyda – od narodzin do śmierci
    5. Przedmioty rytualne – pochodzenie, budowa, funkcja
    6. Tora pisana i tora ustna
    7. Sidur, machzor, nusach tefila
    8. Dzienny cykl modlitw
    9. Synagoga, jej wyposażenie i funkcje
    10. Kobieta w różnych denominacjach judaizmu
    11. Czystość i nieczystość rytualna w judaizmie
    12. Prawa kaszrutu – od Biblii do współczesnej halachy
    13. Klasycy filozofii żydowskiej
    14. Nurty mistyki żydowskiej
  5. Student wybiera jeden z powyższych zakresów; wybór musi zostać dokonany najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminu.
  6. Skład komisji licencjackiej podawany jest do wiadomości studentów najpóźniej 5 tygodni przed planowanym egzaminem. W skład komisji wchodzą: promotor, recenzent i przewodniczący komisji, a w określonych przypadkach także egzaminator. Komisji przewodniczy nauczyciel akademicki będący samodzielnym pracownikiem naukowym (doktor habilitowany lub profesor).
  7. Egzamin ma formę ustną i składa się z trzech pytań: pierwsze pytanie odnosi się do pracy licencjackiej, a pozostałe dwa dotyczą wybranego zakresu tematycznego. Końcową ocenę pozytywną z egzaminu student uzyskuje pod warunkiem otrzymania pozytywnych ocen cząstkowych za odpowiedzi na wszystkie trzy pytania.

 6. Warunki ukończenia studiów
 7. Warunkiem ukończenia studiów dziennych I stopnia na kierunku filologia, specjalność judaistyka oraz otrzymania dyplomu licencjata jest:

  • uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów,
  • uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy dyplomowej,
  • złożenie ustnego egzaminu dyplomowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

 8. Kwestie sporne
 9. Wszelkie kwestie sporne między promotorem oraz komisją egzaminacyjną z jednej strony a studentem z drugiej są rozstrzygane w oparciu o postanowienia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Wrocławskiego.